KIKI VALDES

Miami artist and co-founder of Ownzee
@kikivaldes
Next post PALO! vs. KIKI VALDES - AUG 12th Previous post Kiki Valdes - Some Cartoon Expressionism or something.

Kiki Valdes - Sin Gin - Drawing 2011

Posted | Views: 15,204

KIKI VALDES

"Sin Gin" 2011